• Η εκπαίδευση είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την καταπολέμηση της φτώχειας, των ανισοτήτων και της διαφθοράς και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να βελτιώσουν τη ζωή  τους.
    • Η εκπαίδευση συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα παιδικής θνησιμότητας και καλύτερη διατροφή και υγεία.
    • Η εκπαίδευση επηρεάζει όλες τις πτυχές της κοινωνίας, αυξάνοντας μελλοντικά τις ευκαιρίες απασχόλησης και την ευαισθητοποίηση για παγκόσμια ζητήματα, καλλιεργώντας το αίσθημα της αλληλεγγύης, ενισχύοντας την ισότητα των φύλων, το σεβασμό  και πολλά άλλα. Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των παιδιών καλλιεργείται επίσης η  ανθεκτικότητά τους και ενισχύεται  η κοινωνική συνοχή και προλαμβάνονται σε σημαντικό βαθμό κοινωνικές συγκρούσεις.
    • Ο δεύτερος Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας (MDG Goal) αναγνωρίζει το καθολικό δικαίωμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εξίσου για αγόρια και κορίτσια.
    • Οι ανισότητες που συνδέονται με τον πλούτο, το φύλο, την εθνότητα, τη γλώσσα και την τοποθεσία αποτελούν ακόμα σημαντικό εμπόδιο για την ένταξη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
    • Η εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι θεμελιώδης για την αλλαγή αξιών, στάσεων και συμπεριφορών.